domov email
 
Architektonické štúdie a projektová dokumentácia »

Inžinierská činnosť »

Poradenská činnosť »
 

Zoznam najvýznamnejších zákazok

STP akciová spoločnosť Michalovce
   
   

a) občianska a bytová výstavba


• Michalovce - Rekonštrukcia objektov VI. Základnej školy, ul.Okružná
• Michalovce - Rekonštrukcia objektov I. Základnej školy, ul.Moussonova
• Spišská Nová Ves - Rekonštr.budovy gymnázia
• Košice, Timonova 2 - Vstavba do budovy konzervátoria
• Michalovce - Gymnázium P.Horova, Rekonštrukcia a modernizácia budovy 1+2 et.
• 12. tr. Základná škola Zalužice
• Košice - Rekonštrukcia Požiarnej stanice
• Michalovce - Rekonštrukcia a nadstavba AB SPP OZ Michalovce
• V.Kapušany - Rekonštrukcia základnej školy na sídl. P.O.H.
• Michalovce - Rekonštrukcia Domova dôchodcov
• Sobrance NsP - Diagnosticko lôžková časť
• Michalovce - Závod na výrobu poľnohospodárskych plodín
• Michalovce - Sídl.Stráňany, blok H, 50 b.j.
• Trebišov - Sídl.Juh, 40 b.j.
• Plynoslužobne - Medzilaborce, Trebišov, Rožňava, Vranov n/T, Poprad
• Sobrance - Polyfunkčný dom
• Michalovce - Zlatý býk - Rekonštrukcia
• Hriadky - IBV inžinierske siete
• Michalovce - IBV lokalita Laborec
• Sečovce - Areál energetiky
• Vojany - Rekonštrukcia hlavného skladu pre SE
• U žhorod - UrŠ sídl. 1 a 8. mája
• Michalovce - Syráreň BEL - výmena obvodového plášťa, rekonštrukcia a modernizácia AB, laboratória, šatne
• Banská Bystrica - Rekonštrukcia objektu pre MV SR
• Michalovce - Angi mlyn, sociálne byty
• Michalovce - Rekonštrukcia starej budovy Obvodného úradu
• Trebišov - OR PZ, Sanácia sadania objektu

 

b) inžinierske stavby


• Vinné - Kanalizácia + vodovod
• Orechová - Kanalizácia + ČOV
• Infraštruktúra pre rómsku osadu v Banskom, ČOV + vodojem
• Obec Banské - Vonkajší vodovod
• V.Kapušany - sídl.Centrum - inžinierske siete
• Zaokruhovanie VVTL a STL plynovodu Medzilaborce - Radvaň
• Plynofikácia obcí okresov Michalovce, Trebišov, Sobrance, Košice-okolie, Bardejov spolu 44 obcí
• Trhovište - Vodovod
• Michalovce - Tri kruhové objazdy na mestských komunikáciách
• Slovenská Kajňa - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
• Šarišské Michaľany - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
• Sečovce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia a chodníkov
• Orechová - Onte Slovakia s.r.o. - Inžinierske siete
• Hanušovce n/Topľou - Kanalizácia
• Trnava pri Laborci - Rekonštrukcia komunikácií
• Priekopa - Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev
• Krčava - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
• Čierna nad Tisou, Maťovské Vojkovce - Železničný hraničný priechod
• Michalovce - Trancerie Emiliane - Strojársky závod - stavebný dozor


STP akciová spoločnosť Michalovce
v rámci svojej činnosti ponúka:
- Vypracovanie architektonických štúdií

- Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
občianskych a priemyselných stavieb, bytových a rodinných domov, polyfunkčných objektov a rekonštrukcií jednotlivých druhov stavieb

- Zabezpečenie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

- Poradenskú činnosť
v oblasti architektúry a pozemného staviteľstva

- Inžinierskú činnosť
  2011 SAPEL s.r.o. - STP akciova spolocnost Michalovce